Användarvillkor

Updaterat 21.2.2023

Användarvillkor för MyFondia

Dessa användarvillkor anger villkoren för användning av MyFondia-tjänsten (nedan kallad "MyFondia" eller "Tjänsten").

Slutanvändaren av MyFondia (nedan kallad "Användaren") accepterar genom att använda MyFondia och/eller registrera sig som användare av MyFondia dessa Användarvillkor och förbinder sig att följa dem.

MyFondia består av en juridisk databas (nedan kallad "Legal Insights"), ett verktyg för självbedömning av företagets juridiska situation, Legal Health Check (nedan kallad "Legal Health Check") och en samarbetsplattform mellan Fondia och Fondia-kunden. Tjänsten utvecklas kontinuerligt och nya funktioner meddelas Användaren.

Tjänsteleverantör

Fondia Legal Services AB

Organisationsnummer 556878-4846

Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm

fondia@fondia.com

www.fondia.se

Systemkrav

För att använda MyFondia krävs en internetanslutning och en webbläsare (Fondia rekommenderar att du använder den senaste versionen av webbläsaren). Användaren är ensam ansvarig för inköp och underhåll av den hårdvara, programvara och telekommunikationsförbindelser som krävs för att använda MyFondia, samt för alla andra tekniska anordningar och relaterade kostnader i samband med användningen av Tjänsten.

Användarkonto

För att få tillgång till vissa delar av MyFondia krävs ett användarnamn, vilket är Användarens e-postadress. Användarnamnet och det tillhörande lösenordet är personliga och måste förvaras omsorgsfullt. När Användaren registrerar sig garanterar han/hon att han/hon lämnar korrekt information om sig själv och företaget.

Begränsning av ansvar

Fondia uppdaterar materialet i MyFondia vid behov och strävar efter att MyFondia ska innehålla så aktuell information som möjligt. Fondia garanterar dock inte att materialet i MyFondia är exakt eller att MyFondia innehåller fullständig information om de ämnen som behandlas. Användaren är ansvarig för att identifiera de specifika egenskaperna hos sina egna beslutssituationer och de lösningar som är bäst lämpade för dem. Användaren är ansvarig för att se till att det material som han/hon lägger till i MyFondia är förenligt med gällande lagar och god praxis.

Fondia ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som Användaren kan lida till följd av användningen av MyFondia och ansvarar inte heller för MyFondias tillämplighet och ändamålsenlighet för något specifikt ändamål.

Fondia kommer att göra sitt bästa för att se till att MyFondia är tillgängligt, men Fondia ska inte ansvara för eventuella avbrott i MyFondias funktion, till exempel på grund av underhåll, tekniska fel eller liknande orsaker, och Fondia ansvarar inte heller för skador som kan uppstå till följd av MyFondias funktion eller driftsstörningar. Tekniska uppgraderingar och underhåll, liksom eventuella avbrott i Tjänsten, kommer så långt som möjligt att utföras utanför kontorstid med minsta möjliga avbrott för Användarna av Tjänsten.

Fondia ansvarar inte heller för funktionsförmågan hos länkar till andra sidor eller för de instruktioner som ges där eller för innehållet på sidorna.

Fondias skadeståndsansvar begränsas i enlighet med Fondias allmänna villkor. Om Användaren inte är bunden av Fondias allmänna villkor ska skadeståndsansvaret i samtliga fall begränsas till högst 1000 euro.

MyFondias innehåll och immateriella rättigheter

Rättigheterna till MyFondia och dess innehåll tillhör Fondia eller tredje part. Fondia ger Användaren en begränsad rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor. Om Användaren laddar upp eget material till MyFondia-tjänsten överförs inte de immateriella rättigheterna tillhörande detta till Fondia.

Användaren får använda MyFondia i enlighet med dessa Användarvillkor. Användaren ska ha rätt att citera texter från Legal Insights-material och att använda sådana citat i material som skapas av Användaren i god tro och i den utsträckning som är lämplig för ändamålet. När material citeras ska Fondia anges som källa. Användaren har rätt att skriva ut, kopiera och vidaredistribuera citat från Legal Insights-materialet till vilket det här hänvisas som en del av det material som Användaren skapar.

Användaren får använda dokumentmallar eller annat innehåll som grund för egna dokument. Användaren har inte rätt att kopiera innehållet i MyFondia utöver vad som tillåts i denna punkt. Användaren har inte rätt att kopiera den databas som finns i MyFondia med hjälp av användarrättigheterna. Användaren har inte heller rätt att samla delar av MyFondia och skapa egna tjänster/material av dem.

Inget material eller information som finns i MyFondia får kopieras, avslöjas, publiceras, användas kommersiellt eller på något annat sätt än i enlighet med bestämmelserna i dessa Användarvillkor utan Fondias uttryckliga skriftliga medgivande. Innehållet i MyFondia får inte distribueras vidare.

Om Fondia har rimliga skäl att misstänka att Användaren inte har följt dessa Användarvillkor har Fondia rätt att säga upp Användarens användarrättigheter eller vidta andra åtgärder i den utsträckning som krävs för att få slut på den bristande efterlevnaden av dessa Användarvillkor. I ett sådant fall har Användaren inte rätt till någon ersättning.

Fondia förbehåller sig rätten att radera ett användarkonto som varit inaktivt i mer än 12 månader. Fondia kommer att skicka ett meddelande till Användaren innan användarkontot stängs. På begäran av Användaren kan Fondia avsluta en enskild användares åtkomsträttigheter till MyFondia.

Ändringar i Användarvillkoren

Fondia förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Alla väsentliga ändringar av dessa Användarvillkor kommer att meddelas via MyFondia och/eller via e-post till Användarna. Ändringarna träder i kraft vid det datum som anges. Genom att fortsätta använda MyFondia efter att ändringarna har gjorts i Användarvillkoren, samtycker Användaren till att följa de ändrade Användarvillkoren.

Tvistlösning

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Parterna förbinder sig att försöka lösa alla tvister i första hand genom förhandlingar. Om parterna inte kan nå en överenskommelse ska alla anspråk och tvister som uppstår i samband med avtalet slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med Stockholms handelskammares skiljedomsregler.