Naudojimosi „MyFondia“ paslauga sąlygos

Atnaujinta 2023.03.20

Naudojimosi „MyFondia“ paslauga sąlygos

Šiame dokumente yra išdėstytos naudojimosi „MyFondia“ paslauga (toliau – „MyFondia “ arba „Paslauga“) sąlygos (toliau – „Sąlygos“).

„MyFondia“ naudotojas (toliau – Naudotojas) sutinka su šiomis Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis naudodamasis „MyFondia“ ir (arba) registruodamasis kaip „MyFondia“ naudotojas.

„MyFondia“ sudaro teisinės įžvalgos (toliau – „Teisinės įžvalgos“), įmonės teisinės būklės vertinimo įrankis „Legal Health Check“ (toliau – „Legal Health Check“) ir bendradarbiavimo platforma tarp „Fondia“ ir „Fondia“ kliento. Paslauga yra nuolat tobulinama, o apie naujas funkcijas yra pranešama Naudotojui.

Paslaugų teikėjas

Fondia Lietuva , UAB

Juridinio asmens kodas 305054389

Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius Helsinkis

lithuania@fondia.com

www.fondia.lt

Sistemos reikalavimai

Norint naudotis „MyFondia“ reikalingi interneto ryšys ir interneto naršyklė („Fondia“ rekomenduoja naudotis naujausia naršyklės versija). Naudotojas pats atsako už techninės ir programinės įrangos bei telekomunikacijų jungčių, reikalingų naudotis „MyFondia“, įsigijimą ir priežiūrą, taip pat už bet kokius kitus techninius įrenginius ir išlaidas, susijusias su naudojimusi Paslauga.

Naudotojo paskyra

Norint prisijungti prie tam tikrų „MyFondia“ dalių, reikia turėti naudotojo vardą, kuris yra naudotojo el. pašto adresas. Naudotojo vardas ir su juo susijęs slaptažodis yra asmeniniai ir turi būti kruopščiai saugomi. Registracijos metu Naudotojas patvirtina, kad pateikia tikslią informaciją apie save ir įmonę.

Atsakomybės apribojimas

„Fondia“, prireikus, atnaujina „MyFondia“ esančią medžiagą ir siekia užtikrinti, kad „MyFondia“ būtų pateikiama kuo naujesnė informacija. Tačiau „Fondia“ negarantuoja, kad „MyFondia“ pateikta medžiaga yra tiksli arba išsami aptariamais klausimais. Naudotojas yra atsakingas už savo situacijų, kuriose priimami sprendimai, ypatumų įvertinimą ir geriausiai joms tinkančių sprendimų parinkimą.

Be to, „Fondia“ neatsako už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kuriuos Naudotojas gali patirti naudodamasis „MyFondia“, bei neatsako už „MyFondia“ pritaikomumą ir tinkamumą konkrečiam tikslui.

„Fondia“ dės visas pastangas, kad užtikrintų „MyFondia“ prieinamumą, tačiau „Fondia“ neatsako už galimus „MyFondia“ veikimo sutrikimus, pavyzdžiui, dėl techninės priežiūros, techninių gedimų ar panašių priežasčių, ir neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl „MyFondia“ veikimo ar veikimo sutrikimų. Techniniai atnaujinimai ir techninė priežiūra, taip pat bet kokie galimi paslaugos teikimo sutrikimai, kiek įmanoma, bus atliekami ne darbo valandomis, kuo mažiau trikdant Paslaugos Naudotojų darbą.

Be to, „Fondia“ neatsako už nuorodų į kitus „MyFondia“ puslapius funkcionalumą, juose pateiktas instrukcijas ar puslapių turinį.

„Fondia“ atsakomybė už žalą ribojama pagal „Fondia“ bendrąsias sąlygas. Jei Naudotojas neturi galiojančių „Fondia“ bendrųjų sąlygų, atsakomybė už žalą visais atvejais neviršija 1000 EUR.

„MyFondia“ turinys ir intelektinės nuosavybės teisės

Teisės į „MyFondia“ ir jos turinį priklauso „Fondia“ arba trečiosioms šalims. „Fondia“ suteikia Naudotojui ribotą teisę naudotis Paslauga pagal šias Sąlygas. Jei Naudotojas į „MyFondia“ Paslaugą įkelia savo medžiagą, intelektinės nuosavybės teisės į ją neperduodamos "Fondia".

Naudotojas gali naudotis „MyFondia“ laikydamasis šių Sąlygų. Naudotojas turi teisę cituoti Teisinių įžvalgų medžiagos tekstus ir naudoti tokias citatas Naudotojo sukurtoje medžiagoje sąžiningai ir tiek, kiek tai atitinka tikslą. Cituojant medžiagą, „Fondia“ turi būti nurodyta kaip šaltinis. Naudotojas turi teisę spausdinti, kopijuoti ir platinti čia nurodytas Teisinių įžvalgų medžiagos citatas kaip dalį Naudotojo sukurtos medžiagos.

Naudotojas gali naudoti dokumentų šablonus ar kitą turinį kaip pagrindą savo dokumentams. Naudotojas neturi teisės kopijuoti „MyFondia“ turinio daugiau, nei leidžiama šioje dalyje. Naudotojas neturi teisės kopijuoti „MyFondia“ esančios duomenų bazės naudojimosi teisės pagrindu. Be to, Naudotojas neturi teisės rinkti „MyFondia“ dalių ir iš jų kurti savo paslaugas ir (arba) medžiagą.

Be aiškaus raštiško „Fondia“ sutikimo negalima kopijuoti, atskleisti, publikuoti, naudoti komerciniais tikslais ar kitais būdais, išskyrus pagal šių Sąlygų nuostatas, jokios „MyFondia“ esančios medžiagos ar informacijos. „MyFondia“ turinio negalima platinti.

Jei „Fondia“ turi pakankamą pagrindą įtarti, kad Naudotojas nesilaiko šių Sąlygų, „Fondia“ turi teisę panaikinti Naudotojo teises arba imtis bet kokių kitų veiksmų, kiek tai būtina, kad būtų nutrauktas šių Sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju Naudotojas neturi teisės į jokią kompensaciją.

„Fondia“ pasilieka teisę ištrinti ilgiau nei 12 mėnesių neaktyvią Naudotojo paskyrą. Prieš uždarydama Naudotojo paskyrą „Fondia“ išsiųs Naudotojui pranešimą. Naudotojo prašymu „Fondia“ gali panaikinti atskiro Naudotojo prieigos teises prie „MyFondia“.

Sąlygų pakeitimai

„Fondia“ pasilieka teisę keisti šias Sąlygas. Apie bet kokius esminius šių Sąlygų pakeitimus Naudotojams bus pranešta per „MyFondia“ ir (arba) el. paštu. Pakeitimai įsigalioja nurodytą dieną. Toliau naudodamasis „MyFondia“ po to, kai buvo atlikti Sąlygų pakeitimai, Naudotojas sutinka laikytis pakeistų Sąlygų.

Ginčų sprendimas

Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šalys įsipareigoja visus ginčus pirmiausia spręsti derybomis. Jei šalims nepavyksta susitarti, visos pretenzijos ir ginčai yra galiausiai sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme ar Vilniaus apygardos teisme.