Käyttöehdot

Päivitetty 14.12.2023

MyFondia-palvelun käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme MyFondia-palvelun (”MyFondia” tai ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot.

MyFondian loppukäyttäjä (jatkossa ”Käyttäjä”) hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan käyttämällä MyFondiaa ja/tai rekisteröityessään MyFondian Käyttäjäksi.

MyFondia koostuu oikeudellisestä tietopankista (jatkossa ”Legal Insights”), tekoälyä hyödyntävästä AI Lawyer palvelusta (jatkossa "AI Lawyer"), yrityksen juridisen tilanteen itsearviointityökalusta Legal Health Check (jatkossa ”Legal Health Check”) sekä Fondian ja Fondian asiakkaan välisestä yhteistyöalustasta. Palvelua kehitetään jatkuvasti ja uusista toiminnallisuuksista viestitään Käyttäjälle.

Palveluntuottaja

Fondia Oyj

Y-tunnus 0706964-1

Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki

fondia@fondia.com

www.fondia.fi

Laitteistovaatimukset

MyFondian käyttämiseen tarvitaan Internet tietoliikenneyhteys ja verkkoselain (Fondia suosittelee käyttämään uusinta selainversiota). Käyttäjä vastaa itse MyFondia käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

Käyttäjätunnukset

Tiettyihin MyFondian osien käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus, joka on Käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia ja niitä on säilytettävä huolellisesti. Käyttäjä vakuuttaa antavansa rekisteröityessään itsestään ja yhtiöstä oikeat tiedot.

Vastuunrajoitus

Fondia päivittää MyFondian sisältämää aineistoa tarpeen mukaan ja pyrkii siihen, että MyFondia sisältää mahdollisimman ajantasaista tietoa. Fondia ei kuitenkaan takaa MyFondian sisältämän aineiston oikeellisuutta eikä sitä, että MyFondia sisältää kaiken kattavat tiedot käsitellyistä aiheista. Käyttäjä on velvollinen tunnistamaan omien päätöksentekotilanteidensa erityispiirteet ja niihin parhaiten soveltuvat ratkaisut. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen MyFondiaan lisäämänsä materiaalit vastaavat soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tapaa.

Fondia ei myöskään vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu MyFondian käyttämisestä eikä vastaa MyFondian soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Fondia pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että MyFondia on käytettävissä, mutta Fondia ei vastaa MyFondian mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua MyFondian toiminnasta tai toimimattomuudesta. Tekniset päivitykset ja ylläpitotoimet, sekä mahdolliset käyttökatkot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan virka-ajan ulkopuolella niin, että niistä on mahdollisimman vähän häiriötä MyFondian käyttäjille.

Fondia ei myöskään ole vastuussa MyFondian muille sivuille menevien linkkien toimivuudesta tai siellä annetuista ohjeista tai sivujen sisällöstä.

Fondian vastuu vahingoista rajoittuu Fondian yleisten sopimusehtojen mukaan. Mikäli Käyttäjällä ei ole voimassa olevia Fondian yleisiä sopimusehtoja vastuu vahingosta rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään 1000 euroon.

MyFondian sisältö ja immateriaalioikeudet

Oikeudet MyFondiaan ja sen sisältöihin kuuluvat Fondialle tai kolmansille osapuolille. Fondia antaa Käyttäjälle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Mikäli Käyttäjä tallentaa MyFondiaan omia materiaalejaan, niitä koskevat immateriaalioikeudet eivät siirry Fondialle.

Käyttäjä saa käyttää MyFondiaa näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus ottaa Legal Insights-aineistosta tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan materiaaleissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Aineistoa lainattaessa on mainittava lähteenä Fondia. Käyttäjällä on oikeus tulostaa, kopioida ja luovuttaa edelleen tässä tarkoitettuja Legal Insights-aineistosta ottamiaan tekstilainauksia laatimansa materiaalin osana.

Käyttäjä saa käyttää asiakirjamalleja tai muuta sisältöä omien asiakirjojen pohjana. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida MyFondian sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä tässä kohdassa on sallittu. Käyttöoikeuden nojalla Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida MyFondian sisältyvää tietokantaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä MyFondian osia ja muodostaa niistä omaa palvelu/aineistokokonaisuutta.

MyFondian sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Fondian nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan. MyFondian sisältämää aineistoa ei saa luovuttaa edelleen.

Mikäli Fondialla on perusteltua syytä epäillä, että Käyttäjä ei ole noudattanut näitä käyttöehtoja, on Fondialla oikeus poistaa Käyttäjän käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen.

Fondialla on oikeus poistaa yli 12 kuukautta käyttämättömänä ollut käyttäjätunnus. Fondia lähettää Käyttäjälle ilmoituksen ennen käyttäjätunnuksen sulkemista. Fondia voi sulkea käyttäjäyrityksen pyynnöstä MyFondiaa koskevan käyttöoikeuden yksittäiseltä Käyttäjältä.

Ehtoja muuttaminen

Fondialla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan MyFondiassa ja/tai käyttäjille sähköpostilla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla MyFondian käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet sitoutuvat pyrkimään selvittämään kaikki erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, kaikki Sopimuksesta aiheutuvat vaateet ja riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.