MyFondia teenuse kasutustingimused

Uuendatud 23.2.2023

MyFondia teenuse kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused sätestavad MyFondia teenuse ("MyFondia" või "teenus") kasutamise tingimused.  

MyFondia lõppkasutaja (edaspidi "kasutaja") nõustub käesolevate kasutustingimustega ja nõustub neid järgima, kasutades MyFondiat ja/või registreerudes MyFondia kasutajaks.

MyFondia koosneb õiguslikust andmebaasist (edaspidi "Legal Insights"), ettevõtte õigusliku olukorra enesehindamise vahendist, Legal Health Check (edaspidi "Legal Health Check") ja koostööplatvormist Fondia ja Fondia kliendi vahel.  Teenust arendatakse pidevalt ja kasutajale teatatakse uutest funktsioonidest.

Teenusepakkuja

Fondia Oyj

Äritunnus 0706964-1

Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsingi

fondia@fondia.com

www.fondia.fi

Süsteeminõuded

MyFondia kasutamiseks on vaja internetiühendust ja veebilehitsejat (Fondia soovitab kasutada veebilehitseja uusimat versiooni). Teenuse MyFondia kasutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara ja telekommunikatsiooniühenduste ostmise ja hooldamise eest, samuti muude tehniliste seadmete ja teenuse kasutamisega seotud kulude eest vastutab ainuisikuliselt kasutaja.

Kasutajakonto

MyFondia teatavatele osadele juurdepääsuks on vaja kasutajanime, milleks on kasutaja e-posti aadress. Kasutajanimi ja sellega seotud parool on isiklikud ja neid tuleb hoolikalt säilitada. Registreerumisel tagab kasutaja, et ta esitab enda ja ettevõtte kohta täpsed andmed.

Vastutuse piiramine

Fondia ajakohastab MyFondias sisalduvat materjali vastavalt vajadusele ja püüab tagada, et MyFondia sisaldaks võimalikult ajakohast teavet. Fondia ei garanteeri siiski MyFondias sisalduva materjali täpsust ega seda, et MyFondia sisaldab täielikku teavet käsitletud teemade kohta. Kasutaja vastutab ise oma otsustusolukordade eripära ja neile kõige paremini sobivate lahenduste väljaselgitamise eest. Kasutaja vastutab selle eest, et tema poolt MyFondiale lisatud materjalid vastavad kehtivatele seadustele ja headele tavadele.

Lisaks sellele ei vastuta Fondia otsese või kaudse kahju eest, mida kasutaja võib MyFondia kasutamise tulemusena kannatada, ning ei vastuta MyFondia kohaldatavuse ja sobivuse eest mis tahes konkreetsel eesmärgil.

Fondia teeb kõik endast oleneva, et MyFondia oleks kättesaadav, kuid Fondia ei vastuta MyFondia toimimise võimaliku katkestuse eest, näiteks hoolduse, tehniliste rikete või muude sarnaste põhjuste tõttu, samuti ei vastuta Fondia kahju eest, mis võib tuleneda MyFondia toimimise või toimimise katkemisest. Tehnilised uuendused ja hooldustööd ning võimalikud katkestused viiakse võimaluse korral läbi väljaspool tööaega, häirides teenuse kasutajaid võimalikult vähe.

Lisaks ei vastuta Fondia teiste MyFondia lehekülgede linkide funktsionaalsuse ega seal antud juhiste või lehekülgede sisu eest.

Fondia vastutus kahju eest on piiratud vastavalt Fondia üldtingimustele. Kui kasutajal ei kehti Fondia üldtingimused, on vastutus kahju eest igal juhul piiratud maksimaalselt 1000 euroga.

MyFondia sisu ja intellektuaalomandi õigused

MyFondia ja selle sisu õigused kuuluvad Fondiale või kolmandatele isikutele. Fondia annab kasutajale piiratud õiguse kasutada teenust vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Kui kasutaja laeb MyFondia teenusesse üles oma materjale, ei lähe intellektuaalomandi õigused sellele Fondiale üle.

Kasutaja võib MyFondiat kasutada vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Kasutajal on õigus tsiteerida Legal Insights materjalidest pärinevaid tekste ja kasutada selliseid tsitaate kasutaja poolt heas usus ja eesmärgipärases ulatuses loodud materjalides. Materjali tsiteerimisel tuleb allikana viidata Fondiale. Kasutajal on õigus printida, kopeerida ja levitada käesolevas dokumendis viidatud Legal Insights'i materjalide tsitaate kasutaja poolt loodud materjalide osana.

Kasutaja võib kasutada dokumendimalle või muud sisu oma dokumentide alusena. Kasutajal ei ole õigust MyFondia sisu kopeerida rohkem kui käesolevas punktis lubatud. Kasutajal ei ole õigust kopeerida MyFondias sisalduvat andmebaasi minu kasutusõiguse kaudu. Lisaks ei ole kasutajal õigust koguda MyFondia osi ja luua neist oma teenuseid/materjale.

Ühtegi MyFondias sisalduvat materjali või teavet ei tohi kopeerida, avalikustada, avaldada, kasutada kaubanduslikul eesmärgil või muul viisil kui käesolevate kasutustingimuste kohaselt ilma Fondia selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. MyFondia sisu ei tohi levitada.

Kui Fondial on põhjendatud alus kahtlustada, et kasutaja ei ole järginud neid kasutustingimusi, on Fondial õigus lõpetada kasutaja kasutusõigused või võtta muid meetmeid, mis on vajalikud käesolevate kasutustingimuste rikkumise lõpetamiseks. Sellisel juhul ei ole kasutajal õigust saada mingit hüvitist.

Fondia jätab endale õiguse kustutada kasutajakonto, mis on olnud mitteaktiivne rohkem kui 12 kuud. Enne kasutajakonto sulgemist saadab Fondia kasutajale teate. Kasutaja taotlusel võib Fondia lõpetada konkreetse kasutaja juurdepääsuõigused MyFondiale.

Kasutustingimuste muudatused

Fondia jätab endale õiguse neid kasutustingimusi muuta. Kõikidest olulistest muudatustest nendes kasutustingimustes teavitatakse kasutajaid MyFondia kaudu ja/või e-posti teel. Muudatused jõustuvad märgitud kuupäeval. Jätkates MyFondia kasutamist pärast kasutustingimuste muutmist, nõustub kasutaja järgima muudetud kasutustingimusi.

Vaidluste lahendamine

Kasutustingimusi reguleerib Soome õigus. Pooled kohustuvad püüdma lahendada kõik vaidlused eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse kõik lepingust tulenevad nõuded ja vaidlused lõplikult vahekohtus vastavalt Keskkaubanduskoja vahekohtu eeskirjadele.